Size kömek etjek bolýarys çözgütlerimize çalt düşünmekde


Iň oňat çözgütlerimizi ulanmakda gowy synaglaryň geçirilmelidigine ynanýarys, ýöne käwagt hiç zada düşünip bilmeýän bolsaňyz, aşakdaky ýygy-ýygydan berilýän soraglarymyzy öwreniň; we elmydama size kömek etmek üçin gelendigimizi ýadyňyzdan çykarmaň.

Hemmesi

! Ok! Häzirki wagtda SSL-i goldamaýarys, ýöne ýakyn wagtda ederis.

Hawa! Diňe öz SSL şahadatnamaňyzy satyn alyň, soňra öz domeniňiz üçin ulanyň.
Hawa! Biziň platformamyz, çäklendirilmedik web sahypalaryny döretmäge, diňe isleýşiňiz ýaly döretmäge mümkinçilik berýär.
Bagyşlaň, ýöne NOOK! Biziň platformamyzyň maksady, adamlara halaýan içerki web sahypalary bilen çalt iş web sahypasyny döretmäge kömek etmek, diňe mowzuklardan birini saýlamaly, soň döredijilik web sahypasyny gurup başlamaly; sahypalary owadan etmek üçin elementleri nädip tertipleşdirmelidigi hakda pikirlenmek zerurlygy bolmaz, köp wagty bolmasa bulaşyklyk.

Hawa! Indi güýçli Element Builder bilen noldan web sahypasyny döredip bilersiňiz.
Hawa! Döredilen web sahypalaryny öz domenler / kiçi domenler hökmünde çap etmekden ýa-da FTP arkaly ýüklemekden başga-da, doly döredilen web sahypalaryny göçürip almakda size goldaw berýäris.
Esasan, jogapçymyz hawa! Özboluşly mowzugyňyzy ýüklemeli bolarsyňyz, soňra diňe web sahypalaryňyz üçin ulanmak üçin şahsy edip goýmaly bolarsyňyz.
Sahypanyň sahypasynyň adyny menýu arkaly üýtgedip bolýar Her sahypanyň redaktirleme tertibindäki Sazlamalary.
Diňe redaktirleme tertibinde ýörite domeni görkezip bilersiňiz, adaty domeniňize gireniňizden soň, domen registratoryna girmeli, soň bolsa CNAME ýazgysyny döretmeli we domenimizi görkezmeli www.gomymobi.com
, Ok, bu çözgüt ýakyn wagtda işlenip düzülmez. Orta ýaly daşarky blog ulgamyny ulanyň, soňra web sahypaňyza ýa-da dükanyňyza blog baglanyşygyny goşuň.
Hawa! Bu gaty ýönekeý, diňe web sahypalarymyz we dükanlaryňyz üçin kiçi domenlerimizi ulanmaly. Öňden ýörite domenleriňiz bar bolsa we olary web sahypalaryňyza we dükanlaryňyza belläniňizden soň, hemme zat zyýan bermezden ýa-da ýitirmezden dogry işleýär.
Elbetde! Döredijilik önümleriňizi ömrüň dowamynda mugt satmak üçin gurallar we çözgütler berýäris. Resourcesöne çeşmeler barada çäklendirme sebäpli, diňe mugt hasaply 10 önüm bolup biler.
Hawa! Web sahypasy döredilenden soň, diňe onuň üçin dükan açmaly, soň bar zadyňyzy satyp başlamaly.
Ilki bilen Önüm sazlamalarynda önümleriň sargyt indeksini girizmeli.
Dükan domeniň kiçi bukjasy hökmünde işleýär, şonuň üçin domeni göni dükana birikdirmek mümkin däl.
Araba sahypasyndaky mukdarlary diňe üýtgedip bilersiňiz, töleg sahypasy diňe sargytlary nirede goýmaly.
Sargytlary üstünlikli ýerleşdireniňizden soň, soňky döredilen buýrugy tölemek we yzarlamak üçin sargyt sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz, bu baglanyşygy e-poçta goşýanlaryňyza iberilen e-poçta arkaly hem tapyp bilersiňiz.
Redaktorlar ýa-da deslapky kod arkaly üýtgäp bilmeýän aýratyn elementler üçin, sahypa mowzugynyň tema-setings.php-de meýdan döretmeli, soňra üýtgedilen bahalary işlemek üçin PHP-den peýdalanmaly.
Bagyşlaň, ýöne käbir aýratynlyklar we çözgütler tölegli agzalar üçin, bu gurallary ulanmak meýilnamany täzeläň. Meýilnamalarymyz gaty arzan, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň.
Demo hasaby ulanýan bolsaňyz, köp möhüm aýratynlyklar ýapyk, hakyky hasaplar bilen synap görmegiňizi haýyş edýäris, hasaba alynmak düýbünden mugt.
Bu habar hasabyňyzyň möhletiniň gutarandygyny duýdurýan ýaly, ulanmagy dowam etdirmegiňizi haýyş edýäris.
Bu habar hasabyňyzy pes meýilnamalara göçürip bilmejekdigiňizi duýdurýan ýaly görünýär, sebäbi platforma haýsy sahypalary / dükanlary pozmalydygyny kesgitläp bilmeýär. Şonuň üçin diňe häzirki meýilnamaňyzy täzeläp ýa-da has ýokary meýilnamalara täzeläp bilersiňiz.
Bagyşlaň, ýöne sahypa ýa-da dükan üçin aýratyn meýilnama ýok, diňe sahypany we dükany goldaýan meýilnama bilen meýilleşdiriň, diňe dükan çözgütleri üçin açyp ýa-da öçürip bilersiňiz, sahypa we dükan çeşmeleri üçin çäklendirme goýup bilersiňiz.

Saýt ýasaýjy

! Ok! Häzirki wagtda SSL-i goldamaýarys, ýöne ýakyn wagtda ederis.

Hawa! Diňe öz SSL şahadatnamaňyzy satyn alyň, soňra öz domeniňiz üçin ulanyň.
Hawa! Biziň platformamyz, çäklendirilmedik web sahypalaryny döretmäge, diňe isleýşiňiz ýaly döretmäge mümkinçilik berýär.
Bagyşlaň, ýöne NOOK! Biziň platformamyzyň maksady, adamlara halaýan içerki web sahypalary bilen çalt iş web sahypasyny döretmäge kömek etmek, diňe mowzuklardan birini saýlamaly, soň döredijilik web sahypasyny gurup başlamaly; sahypalary owadan etmek üçin elementleri nädip tertipleşdirmelidigi hakda pikirlenmek zerurlygy bolmaz, köp wagty bolmasa bulaşyklyk.

Hawa! Indi güýçli Element Builder bilen noldan web sahypasyny döredip bilersiňiz.
Hawa! Döredilen web sahypalaryny öz domenler / kiçi domenler hökmünde çap etmekden ýa-da FTP arkaly ýüklemekden başga-da, doly döredilen web sahypalaryny göçürip almakda size goldaw berýäris.
Esasan, jogapçymyz hawa! Özboluşly mowzugyňyzy ýüklemeli bolarsyňyz, soňra diňe web sahypalaryňyz üçin ulanmak üçin şahsy edip goýmaly bolarsyňyz.
Sahypanyň sahypasynyň adyny menýu arkaly üýtgedip bolýar Her sahypanyň redaktirleme tertibindäki Sazlamalary.
Diňe redaktirleme tertibinde ýörite domeni görkezip bilersiňiz, adaty domeniňize gireniňizden soň, domen registratoryna girmeli, soň bolsa CNAME ýazgysyny döretmeli we domenimizi görkezmeli www.gomymobi.com
, Ok, bu çözgüt ýakyn wagtda işlenip düzülmez. Orta ýaly daşarky blog ulgamyny ulanyň, soňra web sahypaňyza ýa-da dükanyňyza blog baglanyşygyny goşuň.

Dükany dörediji

Hawa! Bu gaty ýönekeý, diňe web sahypalarymyz we dükanlaryňyz üçin kiçi domenlerimizi ulanmaly. Öňden ýörite domenleriňiz bar bolsa we olary web sahypalaryňyza we dükanlaryňyza belläniňizden soň, hemme zat zyýan bermezden ýa-da ýitirmezden dogry işleýär.
Elbetde! Döredijilik önümleriňizi ömrüň dowamynda mugt satmak üçin gurallar we çözgütler berýäris. Resourcesöne çeşmeler barada çäklendirme sebäpli, diňe mugt hasaply 10 önüm bolup biler.
Hawa! Web sahypasy döredilenden soň, diňe onuň üçin dükan açmaly, soň bar zadyňyzy satyp başlamaly.
Ilki bilen Önüm sazlamalarynda önümleriň sargyt indeksini girizmeli.
Dükan domeniň kiçi bukjasy hökmünde işleýär, şonuň üçin domeni göni dükana birikdirmek mümkin däl.
Araba sahypasyndaky mukdarlary diňe üýtgedip bilersiňiz, töleg sahypasy diňe sargytlary nirede goýmaly.
Sargytlary üstünlikli ýerleşdireniňizden soň, soňky döredilen buýrugy tölemek we yzarlamak üçin sargyt sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz, bu baglanyşygy e-poçta goşýanlaryňyza iberilen e-poçta arkaly hem tapyp bilersiňiz.

Mowzuklar

Redaktorlar ýa-da deslapky kod arkaly üýtgäp bilmeýän aýratyn elementler üçin, sahypa mowzugynyň tema-setings.php-de meýdan döretmeli, soňra üýtgedilen bahalary işlemek üçin PHP-den peýdalanmaly.

Hasap

Bagyşlaň, ýöne käbir aýratynlyklar we çözgütler tölegli agzalar üçin, bu gurallary ulanmak meýilnamany täzeläň. Meýilnamalarymyz gaty arzan, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň.
Demo hasaby ulanýan bolsaňyz, köp möhüm aýratynlyklar ýapyk, hakyky hasaplar bilen synap görmegiňizi haýyş edýäris, hasaba alynmak düýbünden mugt.
Bu habar hasabyňyzyň möhletiniň gutarandygyny duýdurýan ýaly, ulanmagy dowam etdirmegiňizi haýyş edýäris.
Bu habar hasabyňyzy pes meýilnamalara göçürip bilmejekdigiňizi duýdurýan ýaly görünýär, sebäbi platforma haýsy sahypalary / dükanlary pozmalydygyny kesgitläp bilmeýär. Şonuň üçin diňe häzirki meýilnamaňyzy täzeläp ýa-da has ýokary meýilnamalara täzeläp bilersiňiz.

Satyjy

Bagyşlaň, ýöne sahypa ýa-da dükan üçin aýratyn meýilnama ýok, diňe sahypany we dükany goldaýan meýilnama bilen meýilleşdiriň, diňe dükan çözgütleri üçin açyp ýa-da öçürip bilersiňiz, sahypa we dükan çeşmeleri üçin çäklendirme goýup bilersiňiz.
Sahypamyzdaky tejribäňizi optimizirlemek üçin dürli görnüşli gutapjyklary ulanýarys. Ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak we web sahypasynyň traffigini seljermek üçin gutapjyklary ulanýarys. Şol sebäplere görä, analitik hyzmatdaşlarymyz bilen sahypaňyzyň ulanylyş maglumatlaryny paýlaşyp bileris. Şeýle habarnamany ýapmak, bu habarnamanyň daşyndaky islendik baglanyşyk ýa-da düwme bilen täsirleşmek ýa-da başgaça göz aýlamak arkaly şeýle tehnologiýalary ulanmaga razy bolup bilersiňiz.